Парадигма

Парадигма, от гръцки: „пример"; създадено от историка на науката Кун понятие за озн. на светоглед и модел, според който е организирана действителността. В центъра стои една теория, на която са негласно подчинени отделните области на знанието. Според представите на движението Ню ейдж нашият днешен свят е структуриран все още според картезианската парадигма (Декарт). Чрез „мекото съзаклятие" (Ферпосън), което се въвежда от движението Ню ейдж, възниква постепенен прелом (paradigma-shift), в края на който трябва да възникне нова парадигма.

loading...